Wspólna przestrzeń


Sie­dli­sko Sztu­ki to miej­sce, któ­re ofe­ru­je wspa­nia­łe doświad­cze­nie dla zmy­słów i pozwa­la na cał­ko­wi­te ode­rwa­nie się od codzien­no­ści. Poko­je urzą­dzo­ne są w natu­ral­nym sty­lu, co spra­wia, że pobyt tutaj jest praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią dla oczu. Poście­le z lnu, brak tele­wi­zo­rów i książ­ki to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty, któ­re spra­wia­ją, że Sie­dli­sko Sztu­ki to wyjąt­ko­we miejsce.

Znaj­du­je się tak­że spe­cjal­ne miej­sce z napa­ra­mi zio­ło­wy­mi, któ­re pozwo­li Ci na relaks i odpo­czy­nek. Nasz komi­nek nato­miast zapew­nia cie­pło i przy­jem­ną atmos­fe­rę, szcze­gól­nie w chłod­niej­sze wie­czo­ry.
Nasz wybór natu­ral­nych mate­ria­łów, dba­łość o deta­le oraz uważ­ne podej­ście do potrzeb naszych gości, to cechy, któ­re wyróż­nia­ją naszą agroturystykę.