Siedlisko Sztuki

Sie­dli­sko Sztu­ki to wyjąt­ko­we miej­sce peł­ne cie­pła , ser­decz­no­ści i tajem­ni­czo­ści. To zaką­tek z duszą,  gdzie każ­dy zaka­ma­rek szep­cze sło­wa otu­chy i rado­ści. Oto­cze­nie Sie­dli­ska zachę­ca zarów­no do  wyci­sze­nia i kon­tem­pla­cji,  jak i wspól­ne­go odkry­wa­nia uro­ków natu­ry, a co za tym idzie do aktyw­ne­go wypoczynku.

Wszech­obec­ne Anio­ły two­rzą aurę spo­ko­ju, któ­ra pozwa­la wznieść się ponad codzienność.

W Sie­dli­sku dzień zaczy­na­my od poran­nej jogi, póź­niej kubek świe­żo parzo­nych ziół z wła­snej łąki,  nie­śpiesz­ne śnia­da­nie,  przy któ­rym zawsze jest czas na inte­re­su­ją­cą roz­mo­wę…  Słu­cha­jąc  odgło­sów natu­ry,   zata­pia­my się w lek­tu­rze  cie­ka­wej książ­ki, zwie­dza­my oko­li­cę, podzi­wia­my  pięk­no ota­cza­ją­ce­go nas mikro­świa­ta i jed­ne z naj­pięk­niej­szych wido­ków w Sude­tach… Wie­czo­ra­mi   spo­ty­ka­my się przy ogni­sku pod gwiaz­da­mi , pro­wa­dzi­my  nie­koń­czą­ce się  roz­mo­wy…  przy   komin­ku,   w bla­sku świec… lub wygrze­wa­jąc  się w saunie.

Dba­my o to, żeby naszych gości nie tyl­ko dobrze nakar­mić i prze­no­co­wać, ale przede wszyst­kim mile zasko­czyć i zachwycić.

Wie­le jest pięk­nych miejsc, a jed­nak wie­rzy­my ‚że będziesz  powra­cać do  Sie­dli­ska ‚gdzie sza­nu­je­my natu­rę, dru­gie­go czło­wie­ka  i  cele­bru­je­my  Sztu­kę Codzien­nej Radości.