Sauna i leśne kąpiele

Sau­na w Sie­dli­sku Sztu­ki to wyjąt­ko­we miej­sce relak­su i rege­ne­ra­cji dla odwie­dza­ją­cych agro­tu­ry­sty­kę. Znaj­du­je się w oddziel­nym budyn­ku, w pięk­nie urzą­dzo­nej i kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni. Sau­na jest dostęp­na dla gości przez cały rok, a dodat­ko­wo ofe­ro­wa­ne są rów­nież spe­cjal­ne pakie­ty z zakwa­te­ro­wa­niem i korzy­sta­niem z sau­ny. Wnę­trze sau­ny jest wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów, takich jak drew­no, kamień czy szkło, co wpro­wa­dza do wnę­trza przy­jem­ną i relak­sa­cyj­ną atmosferę.

W Sie­dli­sku Sztu­ki, oprócz wie­lu innych atrak­cji, moż­na sko­rzy­stać z kąpie­li leśnych, czy­li doświad­cze­nia, któ­re pozwa­la na zanu­rze­nie się w natu­rze i połą­cze­nie z nią na pozio­mie zmy­sło­wym. Dzię­ki temu, że Sie­dli­sko Sztu­ki jest poło­żo­ne na obrze­żach lasu, kąpiel leśna jest tutaj szcze­gól­nie inten­syw­na i skuteczna. 

Kąpie­le leśne, zwa­ne rów­nież tera­pią lasem, to for­ma relak­su i zdro­wia, któ­ra opie­ra się na oddy­cha­niu świe­żym powie­trzem i korzy­sta­niu z dobro­dziejstw natu­ry. Są to spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne spa­ce­ry po lesie, pod­czas któ­rych uczest­ni­cy mają szan­sę zanu­rzyć się w natu­rze, uspo­ko­ić swo­je myśli i zre­du­ko­wać poziom stre­su. Pod­czas kąpie­li leśnych sku­pia się uwa­gę na zmy­słach, a zwłasz­cza na widze­niu, doty­ku, słu­cha­niu i węchu, co pozwa­la w peł­ni doce­nić pięk­no przy­ro­dy. Tego typu tera­pia jest szcze­gól­nie popu­lar­na w Japo­nii, ale zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność na całym świe­cie, jako for­ma relak­su i wypo­czyn­ku dla cia­ła i umy­słu. W Sie­dli­sku Sztu­ki kąpiel leśna jest dostęp­na dla odwie­dza­ją­cych agro­tu­ry­sty­kę i sta­no­wi jed­ną z wie­lu form kon­tak­tu z natu­rą i sztuką.