O mnie

To była miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia i wciąż trwa…

Two­rzę to miej­sce z pasją  dla ludzi,  kocha­ją­cych  kon­takt ze sztu­ką i natu­rą, któ­rzy chcą  ode­tchnąć od bie­gu codzien­ne­go życia.

 Żyję w zgo­dzie z natu­rą, w oto­cze­niu zie­le­ni, śpie­wu pta­ków i przy­ja­ciół. Sma­ku­ję życie wszyst­ki­mi zmy­sła­mi,  cie­sząc się każ­dym dniem.

Wszyst­ko co two­rzę, robię instynk­tow­nie, natu­ral­nie i emo­cjo­nal­nie i takie też jest Sie­dli­sko, wypeł­nio­ne moim ser­cem w każ­dym naj­drob­niej­szym detalu.

Z moimi  Gość­mi dzie­lę się tym co w życiu  naj­cen­niej­sze… chwi­lą zatrzy­ma­ną we wspo­mnie­niach i  w kadrze apa­ra­tu.. pogo­dą ducha  i  umi­ło­wa­niem piękna.