Nasze wnętrze

Sie­dli­sko Sztu­ki to wyjąt­ko­we miej­sce, któ­re łączy w sobie buti­ko­wą agro­tu­ry­sty­kę z dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną. Wnę­trza tego miej­sca urzą­dzo­ne są w natu­ral­nym sty­lu, co spra­wia, że pobyt tutaj to praw­dzi­we doświad­cze­nie dla zmysłów.

Poko­je w Sie­dli­sku Sztu­ki zosta­ły sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­ny z myślą o gościach. Wszyst­kie meble zosta­ły wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów, a ich for­ma i kształt dosko­na­le wpi­su­ją się w cało­ścio­wy styl miejsca.

Poście­le w poko­jach wyko­na­ne są z lnu, któ­ry jest natu­ral­nym i eko­lo­gicz­nym mate­ria­łem. Taka pościel dosko­na­le wpi­su­je się w kli­mat Sie­dli­ska Sztu­ki i pozwa­la na dosko­na­ły sen w natu­ral­nym środowisku.

Dba­my o każ­dy szcze­gół, dla­te­go też podusz­ki w naszych poko­jach są wypeł­nio­ne natu­ral­ny­mi łuska­mi gry­ki lub orki­szu, co zapew­nia odpo­wied­nie pod­par­cie dla szyi i gło­wy pod­czas snu. Dodat­ko­wo, stro­py w poko­jach są wyko­na­ne z drew­na, co nada­je pomiesz­cze­niom cie­płe­go i przy­tul­ne­go charakteru.

W poko­jach Sie­dli­ska Sztu­ki zadba­no o to, aby goście mie­li do dys­po­zy­cji kosme­ty­ki natu­ral­ne pro­du­ko­wa­ne przez lokal­nych zie­la­rzy. Dzię­ki temu pobyt w agro­tu­ry­sty­ce sta­je się nie tyl­ko relak­sa­cyj­nym wypo­czyn­kiem, ale rów­nież oka­zją do sko­rzy­sta­nia z dobro­dziejstw natu­ry. Kosme­ty­ki te są w peł­ni bez­piecz­ne dla skó­ry, a ich natu­ral­ne skład­ni­ki dba­ją o zdro­wie i uro­dę. Goście mogą więc cie­szyć się przy­jem­ny­mi aro­ma­ta­mi i korzy­stać z kosme­ty­ków przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska, co dodat­ko­wo wpi­su­je się w ideę ekoturystyki.

W poko­jach nie ma tele­wi­zo­rów, co pozwa­la na cał­ko­wi­te ode­rwa­nie się od codzien­no­ści i sku­pie­nie na relak­sie oraz odpo­czyn­ku. W zamian za to, w każ­dym poko­ju znaj­du­ją się książ­ki, któ­re moż­na prze­czy­tać pod­czas wie­czor­nej lek­tu­ry w natu­ral­nym świetle.