Nasze sztuki

Sztu­ka zdro­we­go życia

Żyje­my w pospie­chu i stre­sie, zewsząd oto­cze­ni nie­do­ści­gnio­ny­mi wzor­ca­mi  „popra­wio­ne­go pięk­na” katu­je­my się die­ta­mi i zabie­ga­mi, któ­re ruj­nu­ją nie tyl­ko naszą kie­szeń, ale przede wszyst­kim zdrowie!

A prze­cież to co tak napraw­dę jest pięk­ne, nigdy nie jest doskonałe.

U nas odkry­jesz na nowo sta­rą praw­dę, że pięk­no rodzi się w umy­śle…  nauczysz się żyć w har­mo­nii ze swo­im cia­łem i duszą.

Nauczy­my Cię  jak korzy­stać z darów natu­ry, jak  zmie­nić swój spo­sób życia,  by pomi­mo trud­no­ści, któ­re są czę­ścią  nasze­go roz­wo­ju, budzić się z rado­ścią i zasy­piać z uśmiechem 🙂

 • Poby­ty oczysz­cza­ją­ce umysł i ciało
 • Warsz­ta­ty jogi i pilatesu
 • Warsz­ta­ty oddechu
 • Warsz­ta­ty zielarskie

Sztu­ka kre­atyw­ne­go życia

W sie­dli­sku posia­da­my wła­sną pra­cow­nię arty­stycz­ną i piec do wypa­la­nia cera­mi­ki, orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty arty­stycz­ne na indy­wi­du­al­ne życze­nie, cena usta­la­na indy­wi­du­al­nie, zależ­na od ilo­ści osób i ter­mi­nu. W ofercie:

 • Warsz­ta­ty bar­wie­nia naturalnego
 • Warsz­ta­ty ceramiczne
 • Warsz­ta­ty fotograficzne
 • Warsz­ta­ty wikliniarskie
 • Warsz­ta­ty witrażowe

Sztu­ka twór­cze­go życia

W naszym Sie­dli­sku posia­da­my kli­ma­tycz­ne:  gale­rie – wozow­nię, salę komin­ko­wą,  salę aniel­ską,  ide­al­ne na orga­ni­zo­wa­nie nie­ba­nal­nych przy­jęć w sty­lu natu­ra, sztu­ka i sta­re koron­ki.

Nie­wie­le jest  miejsc tak  wyjąt­ko­wych i nie­po­wta­rzal­nych nie tyl­ko w wystro­ju, ale rów­nież w kli­ma­cie. Naszą ofer­tę doce­nią wszy­scy Ci, któ­rzy szu­ka­ją nie­tu­zin­ko­wych miejsc i cie­płej, rodzin­nej atmosfery.

Dba­my o każ­dy detal i dokła­da­my wszel­kich sta­rań,  by impre­zy u nas orga­ni­zo­wa­ne na zawsze pozo­sta­ły w tych naj­lep­szych wspo­mnie­niach. W naszej ofercie:

 • Kame­ral­ne przy­ję­cia weselne
 • Impre­zy okolicznościowe
 • Spo­tka­nia rodzinne
 • Spo­tka­nia w gro­nie przyjaciół

Sztu­ka wspól­ne­go spę­dza­nia czasu