Home

Stro­na w przebudowie.

 

Siedlisko sztuki czynne sezonowo od maja do września

Koniador czynny od kwietnia do października

Sie­dli­sko Sztu­ki to wyjąt­ko­we miej­sce peł­ne cie­pła, ser­decz­no­ści i tajem­ni­czo­ści. To zaką­tek z duszą,  gdzie każ­dy zaka­ma­rek szep­cze sło­wa otu­chy i rado­ści. Oto­cze­nie sie­dli­ska zachę­ca zarów­no do  wyci­sze­nia i kon­tem­pla­cji,  jak i wspól­ne­go odkry­wa­nia uro­ków natu­ry, a co za tym idzie do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku na szla­kach Kra­iny Wyga­słych Wul­ka­nów w Górach Kaczaw­skich i Karkonoszach.