Home

 

 

Jeśli szu­kasz spo­ko­ju jesteś w dobrym miejscu.

Tutaj możesz zapo­mnieć o codzien­nym zgieł­ku i zanu­rzyć się w pięk­nym otoczeniu.

Sie­dli­sko Sztu­ki to wyjąt­ko­we miej­sce dla doro­słych, gdzie w oto­cze­niu natu­ry, moż­na zre­lak­so­wać się i cie­szyć się sztu­ką oraz przy­ja­zną atmos­fe­rą. Może­cie spę­dzić czas na świe­żym powie­trzu, delek­to­wać się pięk­nem przy­ro­dy lub wybrać się na spa­cer po szla­kach Kra­iny Wyga­słych Wul­ka­nów w Górach Kaczaw­skich i Karkonoszach.

Wędru­jąc moż­na odwie­dzić licz­ne pra­cow­nie i wyjąt­ko­we miejsca

KACZAWSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY.