Galeria Siedlisko Sztuki

Gale­ria Sie­dli­sko Sztu­ki to miej­sce, gdzie sztu­ka spo­ty­ka się z dzie­dzic­twem lokal­nym, a współ­cze­sność mie­sza się z tradycją. 

Gale­ria Sie­dli­sko Sztu­ki orga­ni­zu­je licz­ne wysta­wy sztu­ki, pre­zen­tu­jąc dzie­ła zarów­no zna­nych, jak i mło­dych arty­stów. Wśród pre­zen­to­wa­nych prac znaj­du­ją się malar­stwo, gra­fi­ka, rzeź­ba, foto­gra­fia, design i wie­le innych dzie­dzin sztu­ki. Wer­ni­sa­że i wysta­wy są czę­sto oka­zją do spo­tka­nia i roz­mo­wy z arty­sta­mi, któ­rzy dzie­lą się swo­ją wie­dzą i pasją z publicz­no­ścią. Ma rów­nież na celu pro­mo­wa­nie lokal­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, któ­re czę­sto sta­no­wi inspi­ra­cję dla artystów. 

W Gale­rii Sie­dli­sko Sztu­ki bar­dzo waż­ne jest dzie­le­nie się sztu­ką z jak naj­szer­szą publicz­no­ścią. Dla­te­go w gale­rii czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są wyda­rze­nia otwar­te dla wszyst­kich. Jest to miej­scem, gdzie sztu­ka jest żywa i dostęp­na dla każ­de­go, a jej zróż­ni­co­wa­na ofer­ta kul­tu­ral­na przy­cią­ga licz­nych gości z całe­go kraju.

Zapra­sza­my na stro­nę GALERIA SIEDLISKO SZTUKI gdzie znaj­du­ją się infor­ma­cje o wystawach.