Co na wyróżnia

[dt_vc_list]
 • Sie­dli­sko Sztu­ki przy­ja­zne doro­słym… zapra­sza­my wszyst­kich od lat 16.
 • Kame­ral­ność, natu­ral­ność i moż­li­wość obco­wa­nia ze sztuką.
 • Naj­pięk­niej­sze wido­ki w Sude­tach na Góry Kaczaw­skie i Karkonosze.
 • Geo­park Kra­iny Wyga­słych Wulkanów.
 • Zdro­wa, eko­lo­gicz­na, wegań­ska kuch­nia w opar­ciu o lokal­ne i sezo­no­we pro­duk­ty, z moż­li­wo­ścią uwzględ­nie­nia kuch­ni bez­glu­te­no­wej i bez laktozy.
 • Indy­wi­du­al­ne kom­po­zy­cje napa­rów zio­ło­wych stwo­rzo­nych przez lokal­nych zielarzy.
 • Poko­je o wyjąt­ko­wym kli­ma­cie, każ­dy ma wła­sny cha­rak­ter, książ­ka zamiast telewizora.
 • Sen w poście­li lnia­ne natu­ral­nie bar­wio­nej rośli­na­mi z podusz­ka­mi wypeł­nio­ny­mi łuska­mi gry­ki lub orkiszu.
 • Kosme­ty­ki natu­ral­ne, wyko­na­ne ręcz­nie dostęp­ne w każ­dym pomieszczeniu.
 • Kli­ma­tycz­na sauna.
 • Wypeł­nio­ne wnę­trze muzy­ką dla duszy.
 • Gale­ria – wozownia.
 • Moż­li­wość korzy­sta­nia z pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych na pra­cow­nie artystyczne.
 • Dostęp­ność ofer­ty warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez lokal­nych ludzi żyją­cych z pasją.
 • Wyciąg nar­ciar­ski, 2 km od Sie­dli­ska Sztuki
 • Dogod­ny dojazd, świet­na lokalizacja.
 • Zwie­rzę­ta mile widziane.
 • Ogrom­ne poła­cie zie­le­ni – łąki, pola, lasy w Sie­dli­sku Sztuki.

[/dt_vc_list]