• Sie­dli­sko przy­ja­zne doro­słym… zapra­sza­my wszyst­kich od lat 16.
 • Jed­ne z naj­pięk­niej­szych wido­ków w Sude­tach
 • Dosko­na­ła loka­li­za­cja
 • Kame­ral­ność
 • Obco­wa­nie ze sztu­ką
 • Gale­ria-wozow­nia
 • Nie­ba­nal­ny wystrój pokoi (każ­dy nie­po­wta­rzal­ny)
 • Książ­ki zamiast tele­wi­zo­rów
 • Zdro­wa eko­lo­gicz­na kuch­nia w opar­ciu o sezo­no­we i lokal­ne pro­duk­ty rów­nież wegań­ska, bez­glu­te­no­wa i bez lak­to­zy
 • Przy­tul­na sau­na
 • Moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia wie­lu atrak­cji na miej­scu
 • Wycią­gi nar­ciar­skie w odle­gło­ści zale­d­wie 2 km od Sie­dli­ska
 • Duży bez­piecz­ny par­king bez dodat­ko­wych opłat
 • Ogrom­ne poła­cie zie­le­ni